Erasmus+


ERASMUS+ KAPSAMINDA ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZ

 

S.N.

 ADI SOYADI

 PROGRAM

 ÜLKE

 TARİH

 1.

 Emine BAYCAN

 Büro Yönetimi

 Avusturya

2011 Temmuz-Ağustos

 2.

 Burcu IŞIK

 Dış Ticaret

 Avusturya

2011 Temmuz-Ağustos

 3.

 Uğur GÖKTAŞ

 Dış Ticaret

 Polonya

 2013-2014 Bahar

 4.

 Ahmet Ali KUYUMCU

 Turizm ve Seyahat Hzm.

 Polonya

2014-15 Güz/Bahar

 5.

 Necahattin TİRYAKİ

 Turizm ve Seyahat Hzm.

 Polonya

2014-15 Güz/Bahar

 6.

 Murat ÇAĞATAY

 Turizm ve Seyahat Hzm.

 Polonya

 2014-2015 Bahar

 7.

 Y. Emre KANDEMİR

 Dış Ticaret

 Polonya

 2015-2016 Güz/Bahar

 8.

 Sevil GÜLMÜŞ

 Büro Yönetimi  Polonya

2015-2016 Güz

 9.

 Hakan TAŞKESEN

 Turizm ve Otel İşl.  Polonya

2015-2016 Güz

10.

 Seda ZAİMOĞLU

 Turizm ve Otel İşl.  Polonya

2015-2016 Güz

 

 

                        

 

 

     

                                

 

    

     

 

  

  

     

 

  

     

 

 

     

 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, ‘‘Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi’’ ve üniversitemizin Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrencilere; üniversitemizin ilk yılındaki öğrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Program Ülkeleri üniversitelerinde 3-12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ise üniversitemizde tekrar edilir.

 

Öğrencilerin Seçimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Üniversitemizin Erasmus+ öğrenim hareketliliği anlaşmaları web sayfamızda ilan edilmektedir. Birimimiz kontenjanlar dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapar. İnternette ve fakülte/yüksekokulların ilan panolarında başvuru süreci ve önemli tarihler hakkında bilgi verilir.

 

Erasmus+ Başvuru Belgeleri

Öğrenci başvuru formu ve ekleri: Ek-1 Not çizelgesi (transkript) Ek-2 Yabancı dil düzeyini gösteren belge (varsa), Nüfus cüzdanı fotokopisi, Öğrenci Belgesi

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar ve Seçim Kriterleri

Öğrencilerin üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinden (birinci, ikinci ve üçüncü)birine kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması, Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay'ı geçilmeyecek olması

 

2014/2015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Daha önce yararlanma : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

 

Seçim Sonuçlarının Duyurulması

Seçim sonuçları, Erasmus+ öğrenim faaliyetine başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanlara göre asil ve yedek liste halinde internet sayfamızda yayınlanır.

 

Seçim Sonrası Süreç ve Seçilen Öğrencilerin Bilgilendirilmesi:

Asil olarak seçilen öğrencilerin önce birimimize şahsen gelmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin hangi dönem için gidecekleri belirlenir. Anlaşmalı üniversiteler ile iletişime geçilmesi, başvuru yapılması (öğrencilerin gideceği kurum belirlendikten sonra öğrenciler tarafından başvuru formu “Application Form” doldurulur ve öğrenim göreceği kurum tarafından öğrencilere “Kabul Mektubu” gönderilir.) Seçilen öğrencilerle üniversitemiz arasında öğrenme hareketliliği için ‘‘hibe sözleşmesi’’  imzalanır. (Sözleşme, öğrencinin öngörülen faaliyet süresi, öğrenciye verilecek azami hibe miktarı, ödemenin yapılacağı banka hesabı, tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi içerir) Akademik tanımanın garanti altına alınması amacıyla öğrenci ile üniversitemiz ve yurtdışında öğrenim göreceği üniversite arasında üçlü anlaşma “Öğrenim Anlaşması - Learning Agreement” imzalanır. Öğrencinin yurt dışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, sigorta,  pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Üniversitemiz yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınırlık sağlamakla yükümlüdür. Bu tanınırlık Öğrenim Anlaşması’nın imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yararlanıcı kurum bu anlaşmada öğrencinin başarılı olduğu derslerin tanınacağını garanti eder.

 

Öğrenciye yapılacak  ödeme:

Öğrenim hareketliliğinden faydalanan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan  miktar) verilir. İkinci taksit dönüş belgelerini tesliminden sonra gerçekleşir. Öğrenciye verilecek hibe “Hesaplama Aracı” kullanılarak hesaplanır. Hesaplama Aracı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır: http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/erasmus- programı/faydalı-link-ve-dokümanlar/2014-dönemi-ka1-sözleşme-belgeleri Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki /pasaport giriş-çıkış tarihlerindeki kalınan süre hesaplanırken bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.

 

Ödemede kesinti yapılması:

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin % 20 si kesinlikle ödenmez. Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

 

Hibe Miktarları

Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının tamamını karşılamaya yönelik olmamakla birlikte, yeterli maddi bir destek sağlamaktadır.

 

Erasmus+ Dil Yeterliliği Desteği

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından online dil desteği verilmektedir. Bu destek başlangıçta 6 yaygın dil olan Almanca, İngilizce, İspanyolca, Hollandaca Fransızca ve İtalyanca için verilecektir. Üniversitemiz tarafından yerleştirilen öğrenci faaliyetten önce ve sonra zorunlu olarak online dil sınavına girecektir. Gitmeden önce dil değerlendirme testinin sonuçları, öğrencilerin hareketlilik faaliyetlerine katılmalarına engel olmayacaktır. Dil seviyesi yetersiz olan öğrenci faaliyeti süresince zorunlu olarak online ders alacaktır. Yeterli olan öğrenciler ise isteğe bağlı olarak online ders alabilecektir.

 

Çevirimiçi Dil Sınavları ve Kurslarına Katılım:

Birimimiz, kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı) vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar. Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınav ve kurslarını alır.

 

Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari (3 ay)sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunlulu, sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyet döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

 

Faaliyet sona erdikten sonra tamamlanan belgeler

Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini gösteren belge (Certificate of Attendance) Öğrencinin yurtdışında kalış süresini kontrol etmek amacıyla istenen pasaportunun giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri Öğrencinin faaliyete   ilişkin başarı durumunu gösteren belge; Öğrenim hareketliliği için: Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi (transkript, Transcipt of Records:ToR), Öğrenci nihai raporu, Çevirimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler), Öğrenci döndükten sonra derslerin üniversite tarafından tanındığını gösteren nihai ToR ve/veya varsa DE örneği

 

Öğrenci Staj Hareketliliği

Faaliyet, üniversitemizde kayıtlı bir öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Staj Hareketliliği, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki işletme bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalarına ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

 

Yerleştirme Süreleri: Faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

 

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

İşletmeler, Eğitim merkezleri, Araştırma merkezleri, İşletme tanımına uyan diğer kuruluşlar, Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum / kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

 

Hangi kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir?

Avrupa birliği kurumları ve AB  ajansları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik-konsolosluk gibi)

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği için Gereken Asgari Şartlar:

Öğrencinin üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci ve üçüncü kademe) kayıtlı öğrenci olması,

Önlisans ve lisans öğrencilerinin akademik  not ortalaması asgari 2.20/4.0 olması,

Yükseklisans ve doktora  öğrencilerinin  akademik not ortalaması asgari 2.50/4.0 olması gerekmektedir.

!! Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.

 

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Daha önce yararlanma : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Belgeleri Öğrenci başvuru formu ve ekleri:

Ek-1 Not çizelgesi (transkript), Ek-2 Yabancı dil düzeyini gösteren belge (varsa), Nüfus cüzdanı fotokopisi, Öğrenci Belgesi

 

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Üniversitemiz ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhi olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. Yerleştirme Sözleşmesinde (bütün taraflarca imzalanmış); Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. belirtilmelidir. Eğitim Anlaşması: Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir. Kalite Taahhüdü: Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belge.

 

Staj Faaliyeti Öncesi Hazırlanması Gereken Belgeler

Bilgi Formu

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Staj Öğrenim Anlaşması

Hibe Yazısı

Sigorta (Kaza, Sağlık, Mesuliyet)

Hibe Sözleşmesi

Pasaport Fotokopisi

 

Hibe

Başvuru sürecindeki tüm evrakların tamamlanması ve son olarak vize fotokopisinin Erasmus birimine teslim edilmesinden sonra ilk hibe ödemesi için birim tarafından ödeme talimatı verilir.Hibeler yurt dışı masraflarının tamamını karşılamaya yönelik olmamakla birlikte, yeterli ölçüde maddi bir destektir. Faaliyetin başlangıcında toplam hibenin %80’i öğrencinin hesabına ilk ödeme olarak yatırılır. Geriye kalan %20lik kısım ise, staj faaliyeti sonunda öğrenciye verilen katılım belgesinde ve pasaport giriş-çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Öğrenciye verilecek hibe “Hesaplama Aracı” kullanılarak hesaplanır. Hesaplama Aracı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır.

 

Ödemede Kesinti Yapılması:

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî günleri hariç, yani normal şartlarda  stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir. Üniversite, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ila %100 arasında, üniversitenin takdirindedir. Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen, üniversitemiz tarafından belirlenen tarihe kadar dönüş belgelerini birimimize teslim etmeyen ve/veya çevrimiçi AB anketini doldurmayan öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilir.

 

Planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan dönülmesi:

Staj hareketliliği faaliyeti asgari 2 ay, azami 12 aydır. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, Öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus + programından faydalanamaz. Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

 

Staj Faaliyeti Sonrası Hazırlanması Gereken Belgeler

Katılım Sertifikası

Staj Sertifikası

Nihai Rapor Formu

Geri Bildirim Formu

Pasaport Giriş-Çıkış Tarihleri

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Artvin Çoruh Üniversitesi Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP

mozalp@artvin.edu.tr

 

Arhavi Meslek Yüksekokulu Erasmus+ Koordinatörü

Öğr.  Gör.  Tuncay ULUYURT

tuncayuluyurt@artvin.edu.tr

 

DETAYLI BİLGİ:

http://erasmus.artvin.edu.tr